Lergöken styrs av en förening. Kollektivhusföreningen Lergöken, där samtliga boende i huset är medlemmar. Som medlem har man inflytande över de beslut som berör huset och ett ansvar för att dessa genomförs. Alla gemensamma beslut fattas på husmöten, som vi har tre gånger på våren och tre gånger på hösten. Sista helgen i januari har vi även ett årsmöte. Rösträtt på mötena har alla medlemmar. Vi har även en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och en kassör.

I styrelsearbetet medverkar även representanter för husets olika arbetsgrupper: städgrupp, trädgårdsgrupp, inrednings- och reparationsgrupp samt bogrupp. Lergöken styrs alltså på demokratisk väg och det är givetvis viktigt att alla som bor i huset ställer upp och arbetar för att demokratin i föreningen fungerar.

kollektivboende i hyresrätt...
den kollektiva grundidén
demokratiska beslut
läget och lägenheterna